Hírek

Csehország járványellenes rendszerében (PES) december 27-től (vasárnap) újabb szigorításokat vezettek be. A kormányrendelet értelmében a szentmiséken az adott templom ülőhelyeinek 10 százalékát lehet betölteni. Mivel templomunkban kb. 300 ülőhely van, a szentmiséken jelenleg 30 személy lehet jelen.

A szentmisékre a plébánia honlapján megtalálható táblázatban lehet jelentkezni.

Akik szentmise szándékot szeretnének előjegyeztetni a 2021-es évre, kérem, hogy a szentmisét követően jelentkezzenek a sekrestyében vagy hívják a plébánia irodáját. 

Vasárnaponként 9.30 órai kezdettel a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét. 

Megkérem a felolvasókat, hogy a faliújságon elhelyezett táblázaton legyen szíves feliratkozni a januári vasárnapokra.

Esterházy János születésének 120. évfordulójára megjelent falinaptár kapható a plébánián. (Ára 150 KČ). Az életét bemutató kiadványon keresztül is készüljünk a 2021-es Esterházy-emlékévre.

Jövő vasárnap Isten Igéjének Vasárnapja lesz, melyet 2019-ben rendelt el Ferenc pápa. Az új ünnep szándékosan kerül az évközi idő kezdetére: január második felében az ökumenikus imahéthez kapcsolódik, amikor el lehet mélyíteni a kapcsolatokat a Biblián keresztül a zsidó hívekkel, és együtt lehet imádkozni a keresztények egységéért a többi keresztény felekezet tagjaival együtt.

Január 18. és 25. között lesz az ökumenikus nemzetközi imahét, a keresztény egyházak közös imahete.

Engedjék meg, hogy ilyen módon foglaljam össze a Prágai Magyar Plébánia tevékenységét a 2020-as évben.

A vírushelyzet miatt beállt körülmények következtében az előző esztendőben a hagyományos pasztorációs tevékenység háttérbe szorult, és ez a szentségek felvételének számában is tetten érhető.

Az óévben 1 gyermeket (Simon Attila Péter) fogadtunk be katolikus egyházunkba a keresztség szentsége által. 

Sajnálatos módon az elsőáldozásra és a tervezett bérmálkozásra nem kerülhetett sor.

Idén 1 testvérünket (Vanyó Ramon) kísértük el utolsó útján.

Házasságkötésre nem került sor.

Május 31-én Dériné Stark Zsófia a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa befejezte munkáját plébániánkon. Ezúton is köszönjük közösségünkért végzett értékes munkáját!

Veres Gergő a 2020-as akadémiai évebn folytatta teológiai tanulmányait katekéta-lelkipászori munkatárs szakon a győri Brenner János Hittudományi Főiskolán.

A Rózsafüzér Társulat az elmúlt évben is hozzájárult ünnepeink méltó lebonyolításában, hozzájárulásukat és önkéntes munkájukat ezúton is köszönjük. Továbbra is várjuk az érdeklődők jelentkezését.

A plébánián idén is (a lehetőségekhez mérten) aktívan folyt a gyermekek és felnőttek hitünkkel, a Bibliával és Egyházunkkal kapcsolatos ismereteinek bővítése. A fiatal felnőttek közössége is, az ún. Hétfői hetesek, gördülékenyen és egyre nagyobb érdeklődés közepette működik plébániánkon. Az esetleges jelentkezőket nagy szeretettel várjuk. Emellett megalakult templomunk online imacsoportja is.

Plébániánk a kormány rendeleteinek tiszteletben tartásával 2020-ban is igyekezett minél több kulturális és hitéleti programot megvalósítani. A nagyböjt kezdetén fogadtuk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztjét. A hétvége folyamán több száz látogató csatakozott a különböző programokhoz. Vendégül láttuk Dominik Duka bíboros urat, ill. a budapesti Központi Szemináriumot. A Missziós kereszt jelenlétében Esterházy János boldoggá avatásáért keresztutat jártunk és szentmisét mutattunk be. Sikerrel vettünk részt az összes prágai templomot összekötő Templomok éjszakája 2020 programsorozatban is, több ezer érdeklődő látogatott el hozzánk a rendezvény keretein belül. Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján nagyszámú résztvevővel emlékeztünk meg a trianoni események 100. évfrodulójáról. Nagyboldogasszony napján közösségünk képviseltette magát a Mária-oszlop megáldásának ünnepségén, ahol elhelyeztük a hála koszorúját is. Az év folyamán nemzeti ünnepeink alkalmával szentmisét és nagysikerű fogadásokat tartottunk a plébánián.

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazok számára, akik hozzájárultak a plébánia weboldalának és közösségi oldalának szerkesztésében. Köszönöm kántorainknak az orgonajátékot, éneket, mely tovább emeli közös szentmiséink színvonalát. Hálás vagyok továbbá felolvasóinknak, ministránsainknak, akik hatalmas szerepet vállalnak a plébániai élet működésében. Nagyra értékelem, hogy ebben a rohanó világban is találnak időt és energiát, hogy segítsék közösségünk életét. Köszönet illeti mindazokat, akik a templom és a plébánia takarításában rendszeresen szerepet vállalnak. Köszönet a liturgikus kellékek karbantartásáért, mosásért és varrásért - különösen Vargha Renátának és Kövér Erzsébetnek. A közösségi alkalmak, ünnepségek, agapék megszervezése, megvalósítása az Önök segítsége nélkül nem valósulhattak volna meg, mindenkinek köszönöm, hogy lehetőségeihez mértem támogatja ezen összejöveteleinket. Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármi módon segítette a plébániát, legyen az tárgyi, anyagi vagy szellemi hozzájárulás. Külön köszönet a plébánia működésére szánt anyagi támogatásokért. Isten fizesse meg áldozatukat!

 

Anyagi beszámoló:

 

Bevétel

Nyitóösszeg 2020: 55 301 Kč

BGA  - plébánia fenntartása 111 111 Kč

(irodaszerek, megvendégelés, vendégek utidíja, szállásdíja, étkeztetése)

Magyar Kat. Püspöki Konf. - 38 936 Kč

Vasárnapi templomgyűjtés: 85 085 Kč

Hívek adománya 100 610 Kč

Összesen: 391 043 Kč

 

Kiadás

Az érsekség által meghirdetett gyűjtések: 10 869 Kč

Az érsekség szolidaritási alapja 15 292 Kč

Templom és plébániaköltségei 54 593 Kč

BGA  - plébánia fenntartása 111 111 Kč

(irodaszerek, energia megvendégelés, vendégek utidíja, szállásdíja, étkeztetése)

Számviteli díjak 10 500 Kč

Világítás korszerűsítés 82 550 Kč

Összesen: 284 915 Kč 

 

Számlán: 101 984 Kč

Pénztár: 4 144 Kč

Végösszeg: 106 128 Kč

 

Kívánok mindenkinek Istentől megáldott, boldog, békés és szeretettel teli 2021-es évet!

Zoltán atya

 

 

Vízkereszt ünnepén annak ellenére, hogy szerdai napra, munkanapra esett, mégis szép számmal jöttek el hívek a templomba, hogy megünnepeljük Urunk megjelenését.

Szentmise keretében tartottunk vízszentelést is, hogy év során, Szent Pállal együtt mi is elmondhassuk, hogy Isten kegyelmekkel ajándékozott meg bennünket, hisz szentelményeink, amelyek alkalmával e megáldott vizet használjuk valóban Isten kegyelmének közvetítői.

Az evangéliumban a három király, a bölcs mágusok betlehemi látogatásáról halklottunk. És arról elmélkedtünk, mi gátol bennünket abban,m hogy megláthassuk mi is életünk csillagát, amely Jézushoz vezetne közelebb bennünket.

 

 

A Külföldi Magyar Katolikus Lelkipásztori Szolgálat Európában szolgálatot teljesítő papjai online megbeszélést tartottak.

A kialakult járványhelyzet okozta pasztorációs nehézségekről és a megszorításokban fellelhető lehetőségekről is szó esett.

Európai különböző országai más-más módon reagáltak a járvány terjedésére, így az egyházi életben is más-más megszorítások voltak érvényben. Az Európa különböző részein működő magyar hitközségek a nehéz idők ellenére is rendszeresen tudtak találkozni a szentmiséken, egymást bátorítva, hitben erősödve.

Képernyőfotó_2021-01-05_-_21.53.06.jpeg

Csehország járványellenes rendszerében (PES) december 27-től (vasárnap) újabb szigorításokat vezettek be. A kormányrendelet értelmében a szentmiséken az adott templom ülőhelyeinek 10 százalékát lehet betölteni. Mivel templomunkban kb. 300 ülőhely van, a szentmiséken jelenleg 30 személy lehet jelen.

A szetmisékre az alábbi táblázatban lehet jelentkezni:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VAtX07BNDGkhi__Y1SacscbfTGxASTN10_ZgiBerxlM/edit?fbclid=IwAR3GOVsqAak702eNNZ_SmFFwzVZzyEVW5MvgftW_5a1IumnXO3PZtrGj2BE#gid=1729122513