Hírek

Március első hétvégéje hagyományosan Isten Szolgája Esterházy János emlékének jegyében telik Prágában a csehországi magyarság körében. Ez ebben az esztendőben, az Esterházy-emlékévben sem volt másként, azonban a Csehországban érvényben lévő szigorú járványügyi szabályok miatt csak korlátozott részvétel mellett lehetett megtartani a megemlékezéseket március 6–7-én.

Szombaton a prágai motoli temető jelképes sírjánál kezdődtek az Esterházy-emlékév prágai eseményei. Ezen sír jelképes nyughelye Esterházy Jánosnak, a felvidéki magyarság mártírsorsú képviselőjének, illetve Bryks Josef II. világháborús veteránnak, aki szintén a kommunista hatalom áldozata, és jelképes sírhelye a diktatúrák világnézeti, politikai áldozatainak.

Rövid beszéd után az emlékezés koszorúit helyezték el Magyarország prágai nagykövetsége, a prágai magyar katolikus plébánia, illetve a csehországi civil szervezetek képviselői.

A résztvevők Balga Zoltán prágai magyar lelkész vezetésével imádkoztak a boldoggá avatásért, hogy minél több ember számára jel lehessen Esterházy áldozatos példája.

Vasárnap a prágai Szent Henrik- és Kunigunda-templomban Balga Zoltán mutatott be szentmisét Esterházy János boldoggá avatásáért, melyen a járványügyi rendelkezések alapján korlátozottan vehettek részt a hívek, de ezen nehézségek ellenére is szép számban kapcsolódtak be. A szentmisén jelen voltak a magyar nagykövetség és a csehországi magyar szervezetek képviselői is.

A szentmise homíliájában Balga Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy korunk emberéből talán „már kiveszett a buzgóság az Isten dolgaiért”. Erre ugyanakkor „Isten időt és képességeket is adott nekünk”. Ezt a felelősséget, felhívást érezte meg Esterházy János is, amikor életével és halálával is bizonyította buzgóságát Isten dolgai iránt.

A plébános felidézte Esterházy János helytállását a történelem azon korszakában, amikor nehézség volt az elcsatolt területeken magyarnak és hívőnek maradni. Ugyanaz a buzgóság vezette a magyar ügybe vetett hitében, mely az Isten dolgaiban vezette, de ugyan ilyen buzgósággal állt ki a szlovákiai zsidók jogfosztása és deportálása ellen is, amit „lelkiismereti okból nem tudott támogatni”.

Merítsünk hitéből és buzgóságából, melyet a teremtő Atya adott nekünk is kincsként, és imádkozzunk közösen a boldoggá avatás sikerességéért – zárta beszédét Balga Zoltán.

A szentmise végén Boros Miklós, Magyarország Csehországba delegált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete tartott beszédet, melyben hangsúlyozta, hogy Esterházy János nemcsak magyar hazafi, politikus, hanem leginkább keresztény példakép, és együtt kell dolgozni emlékének ápolásán nemcsak Prágában, hanem egész Csehországban.

A csehországi magyarok az emlékév hátralévő részében is – a járványügyi rendelkezések figyelembevételével – folytatják Esterházy János emlékének ápolását.

Veres Gergő

Az új rendkívüli állapot 2021. március 1-jétől történő kihirdetése kapcsán az istentiszteletre vonatkozó korlátozások változatlanok maradnak. A tömeges éneklés továbbra is tiltott, kivéve a kórust és az énekeseket. A kormányrendelet értelmében a szentmiséken az adott templom ülőhelyeinek 10 százalékát lehet betölteni. Mivel templomunkban kb. 300 ülőhely van, a szentmiséken jelenleg 30 személy lehet jelen. A szentmisékre a plébánia honlapján megtalálható táblázatban lehet jelentkezni. Jelenkezni ITT 

Akik szentmise szándékot szeretnének előjegyeztetni a 2021-es évre, kérem, hogy a szentmisét követően jelentkezzenek a sekrestyében vagy hívják a plébánia irodáját. 

Vasárnaponként 9.30 órai kezdettel a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét

Megkérem a felolvasókat, hogy a faliújságon elhelyezett táblázaton legyen szíves feliratkozni a februári vasárnapokra.

A nagyböjti időben minden csütörtökön 17 órától keresztutat végzünk a templomban, majd (17:30) magyar nyelvű szentmisét tartunk. Bátorítom a kedves híveket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy ezáltal is tökéletesebben tudjuk megélni a nagyböjtöt.

Megdöbbenő és szomorú hírként jött az üzenet, hogy František Lízna jezsuita szerzetes atya elhagyott bennünket, s hitünk szerint a mennybe távozott. Épp egy évvel ezelőtt vehette át a Magyar Parlamentben az Esterházy János Emlékérmet, azért az apostoli munkáért, amelyet saját szavai szerint az ő „jó barátja”, Esterházy János ügyének és emlékének vállalása és ápolása kapcsán végzett.

A megemlékezést, amelyre a kommunista rendszer áldozatainak a Motol köztemetőben létrehozott emlékhelyén került sor, közösen tartották meg a prágai magyar szervezetek Esterházy születésének 120. és halálának 64. évfordulója alkalmával.

A csehországi magyar társadalmi szervezetek, illetve a prágai magyar nagykövetség képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a tragikusan elhunyt politikus emléktáblájánál.

Tekintettel a koronavírus-járvány okozta súlyos helyzetre a motoli megemlékezésen az idén a szervezetek csak jelképesen képviseltették magukat, minden résztvevő védőmaszkot viselt és betartották a többi járványügyi előírást is. A korábban szokásos ünnepi beszédek ezúttal elmaradtak, de a megemlékezés végén a résztvevők elénekelték a magyar himnuszt.

A kegyeleti emlékhelyet a csehországi Politikai Foglyok Konföderációja alakította ki a 90-es évek elején a motoli temető azon részén, ahol a volt politikai rendszer többtucatnyi áldozatát névtelenül elhantolták. Az 1901-ben született és 1957-ben a morvaországi Mírov várbörtönében elhalálozott Esterházy János urnája a hatvanas évek elején került az akkor még névtelen tömegsírba.

Az egy évtizede átalakított motoli központi emlékművön két áldozat neve szerepel: Josef Bryx volt háborús pilótáé, aki a munkatáborokban meghaltakat, valamint Esterházy Jánosé, a szlovákiai magyarság egykori vezetőjéé, aki a kommunista börtönökben meghalt politikai foglyokat jelképezi.

Fotó: ITT

(MTI/Felvidék.ma)

Abban az időben mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.” 
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?” 
Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!”
A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?”
Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak. 
És amíg (Jézus) a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben.

Jn 2,13-25

Idén márciusban emlékezünk meg Isten szolgája Esterházy János, Közép-Európa vértanúja születésének 120. és mártírhalálának 64. évfordulójáról. Az ebből az alkalomból meghirdetett Esterházy-emlékévben mind a négy visegrádi országban tartanak szentmiséket és koszorúzással egybekötött megemlékezéseket.

Az első emlékmisét március 3-án 17 órakor az egri minorita templomban mutatja be Pawel Cebula OFMConv, Esterházy János boldoggáavatási eljárásának posztulátora. A mártír politikus születésének évfordulóján, március 14-én pedig nyughelyén, az alsóbodoki Szent Kereszt felmagasztalása-kápolnában Négy nemzet egy lélekben címmel 120 perces közép-európai imaórát tartanak.

Gróf Esterházy János a 20. század minden bizonnyal egyik legjelentősebb magyar vértanú államférfija. Életpályája és lelki hagyatéka legalább öt nép történelmét, a magyarokét, a szlovákokét, a lengyelekét, a csehekét és a zsidókét érinti – magyarázza Molnár Imre történész. Fiatalon már a Népszövetségi Liga kisebbségi konferenciáján szónokolt francia nyelven, ugyanakkor a Szlovákiában élő magyarság politikai vezetőjeként a legeldugottabb helyeken is felkereste a rábízottakat. Tagja volt a prágai és a pozsonyi parlamentnek, jelképesen pedig a budapestinek is. Hamis vádakkal négy országban került börtönbe. Ő volt az, aki a pozsonyi parlamentben 1942-ben egyetlenként nem szavazta meg a zsidó lakosság deportálásának törvényét, akit a nyilas hatalom és a Gestapo egyszerre üldözött, akit elhurcolt, majd a Gulagba küldött a szovjet Belügyi Népbiztosság (NKVD), akit szülőföldjén távollétében halálra, majd kegyelemből életfogytiglani börtönre ítéltek, és aki tizenkét éven át Csehszlovákiában, súlyos betegen, népéért és ellenségeiért egyaránt imádkozva járta börtönkálváriáját. Minderre Krisztus követéséből, a keresztény és az egyetemes emberi értékekkel való teljes azonosulásból és mély hitéből tudott elegendő erőt meríteni.

Esterházy Jánost a legtömörebben Jézus tanítványaként lehet jellemezni. Ő a huszadik század két világháborúját megélve népét szolgáló, választott politikusként hirdette, és tetteiben is megélte az evangéliumot. Nem kétséges, hogy ott a helye a boldoggá avatásra várók sorában, mivel példája és áldozatvállalása Isten akaratából is megtörtént valóságként élhet bennünk tovább – fejti ki Pawel Cebula minorita szerzetes. – Ha minél többen lesznek olyan magyarok, lengyelek, szlovákok és csehek, akiknek Esterházy példájának befogadása nyomán jobbá, értékesebbé válik az élete, az nemcsak elmélyíti bennünk az Istenünkhöz és hazánkhoz való hűséget, hanem összetartozásunkat is megerősíti úgy, mintha Esterházy János ma is itt lenne közöttünk, és maga biztatna erre bennünket – teszi hozzá a posztulátor.

Kevés politikus akad a huszadik században, aki hozzá hasonlóan a végletekig le tudott mondani saját érdekeiről, és a másodrangú állampolgárokká degradáltak ügyét védve tudott együttérezni a megalázottakkal és üldözöttekkel, a háborútól, kiszolgáltatottságtól, kisemmizéstől szenvedő embertársaival: magyarokkal, lengyelekkel, zsidókkal, szlovákokkal. Rendszeres gyűjtéseket szervezett a rászorulók részére, százakat mentett meg az elhurcolástól, miközben szinte folyamatosan kockára tette saját életét. Lengyelország lerohanása idején azonnal a menekültek segítségére sietett. A rá váró veszélyek elől többször is elmenekülhetett volna, de ezt soha nem tette, mert hűséges volt hivatásához, népéhez és szülőföldjéhez.

Az Esterházy János születésének 120. évfordulójához kapcsolódó kiemelt programok és szentmisék Esterházy János boldoggá avatásának és a visegrádi népek megbékülésének szándékára:

– március 3., szerda 17 óra: szentmise, online; celebrál: Pawel Cebula OFMConv (Eger, minorita templom, közvetítés: Szent István Rádió és TV)

– március 7., vasárnap  9.30 óra: szentmise, online; celebrál: Balga Zoltán plébános (Prága, Szent Henrik-templom, közvetítés: https://www.facebook.com/Pragai-Magyar-Katolikus-Plebania)

Március 14-i (vasárnap) programok: 

– 8.05: magyar szentmise Pozsonyban, online; celebrál: Molnár Tamás káplán (közvetítés: Pátria Rádió)

– 9 óra: szentmise a pesti ferencesek templomában (Budapest, Ferenciek tere, majd koszorúzás a Szép utca 3. szám alatti Esterházy emléktáblánál, szervező: Rákóczi Szövetség)

– 9.30 óra: koszorúzás a kassai Csáky-Dessewffy-palota udvarán álló Esterházy-emlékműnél (szervező: Kassai Polgári Klub)

– 11 óra: szentmise az udvardi plébániatemplomban; celebrál: Nagy András

– 13.15: püspöki szentmise a varsói Boldog Wladyslaw z Gielnowa templomban; celebrál: Michał Janocha varsói segédpüspök (a szentmise után koszorúzás a templom előtti Esterházy-emlékműnél egyházi és állami vezetők részvételével; beszédet mond: Jarosław Szarek, a Nemzeti Emlékezet Intézet igazgatója)

– 15 óra: az Esterházy János születésének 120. évfordulójára emelt emlékoszlop ünnepélyes leleplezése (Udvard, templompark, rendező: Csemadok)

– 15 óra: Esterházy János visegrádi küldetése – Négy nemzet egy lélekben: 120 perces közép-európai imaóra Esterházy János születésének 120. évfordulóján az alsóbodoki Szent Kereszt felmagasztalása-kápolnában; program: szentmise és az irgalmasság rózsafüzére, 16 órakor körkapcsolás a visegrádi országok Esterházy János életével kapcsolatos legfontosabb helyszíneire (Nyitraújlak, Krakkó, Kassa, Prága, Érsekújvár, Budapest, Mírov, Alsóbodok)

– 17.30 óra: ünnepi szentmise a pesti jezsuita templomban, online; celebrál: Sajgó Szabolcs SJ (https://Jezusszive.jezsuita.hu)

Isten Szolgája Esterházy János

1901. március 14-én született Nyitraújlakon (ma Veľké Zálužie, Szlovákia). Édesapjától, gróf Esterházy János Mihálytól és édesanyjától, a lengyel származású Tarnowska Erzsébet grófnőtől mély katolikus hitet és lengyel-magyar hazaszeretet kapott a nevelésben. A Csehszlovákiában kisebbségben élő magyar népcsoport vezetőjeként a prágai, majd a pozsonyi parlamentnek is képviselője volt. Bátran védelmezte az Isten által adott jogokat, az emberi méltóságot és az igazságosságot. 1942-ben, a szlovák parlament tagjai közül egyedül ő nem szavazta meg a zsidó lakosság deportálását kimondó törvényt. A második világháború idején segítette az üldözött zsidókat, lengyeleket és a más nemzetekhez tartozó szükséget szenvedőket is. Memorandumban tiltakozott Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel ellen. A Gestapo körözése miatt rejtőzködnie kellett. Többször is elutasította a nyugatra való menekülés lehetőségét. 1945-ben a kommunisták letartóztatták, az NKVD elhurcolta, majd Moszkvában tíz év lágermunkára ítélték. A Gulag-táborokban súlyos tüdőbajt kapott.

A Szlovák Népbíróság halálra ítélte, amit a Szovjetunióból való kiadatása után elnöki „kegyelemből” Csehszlovákiában életfogytiglani börtönre változtattak. A szükséges orvosi kezeléstől megfosztva, súlyos szenvedések közepette 1957. március 8-án halt meg a mírovi politikai börtönben, ahol boldog Vasiľ Hopko eperjesi görögkatolikus püspök látta őt el a szent útravalóval.

Tizenkét évig tartó börtönéletét az evangélium példájára épülő imádságos lelkület, az Eucharisztiában jelen lévő Jézus iránti szeretet, Szűz Mária és a szentek iránti tisztelet töltötte ki. Rabságában bármely nemzetiséghez tartozó fogolytársai vigasztalója és reményt adó támogatója volt. Életszentségéről több szlovák és cseh papi és világi személy tett tanúságot. Élete végéig tartó imáit és szenvedéseit saját népéért, ellenségeiért és a közép-európai nemzetek közti megbékélésért ajánlotta fel.

Temetésére csak halálra ítélésének 60. évfordulóján, 2017. szeptember 16-án kerülhetett sor. Egy prágai tömegsírban fellelt földi maradványait a Nyitra melletti Alsóbodokon a Szent Kereszt felmagasztalása-kápolnában helyezték el, melyet évente zarándokok ezrei keresnek fel. 2019. március 25-én a krakkói főegyházmegyében Marek Jędraszewski érsek-metropolita kezdeményezésére megindult Isten szolgája Esterházy János boldoggáavatási eljárása.

Esterházy János születésének 120. évfordulója alkalmából az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással és a Felvidéki Mirjam Rádióval közösen Esterházy-emlékévet hirdetett. Az emlékév célja, hogy a 2019-ben Krakkóban megkezdődött és jelenleg is folyamatban lévő boldoggáavatási eljárást a jubileumi esztendő eseményeivel és imáival lélekben is támogassa és erősítse. A szervezők ehhez kérik az egyházi és világi közösségek és intézmények, civil szervezetek és egyéb társulások csatlakozását. Az Esterházy-emlékévhez saját, Isten szolgája Esterházy János életét, mártíriumát felidéző események megrendezésével, vagy az emlékévet meghirdetők által szervezett és kiajánlott programok átvételével lehet csatlakozni.

A további programokról itt lehet tájékozódni: http://esterhazyjanos.eu/emlekev/

Forrás és fotó: Esterházy János Zarándokközpont

Magyar Kurír