Hírek

Hamvazószerda, a húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt első napja, a latin szertartásban a húsvét vasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap, mely szertartásrendje az őskeresztény hagyományból merít.

A hamvazás szertartása eredetileg csak a nyilvános bűnösöknek szóló rítus volt. A nyilvános vezeklők bűnbánati ruhát öltöttek, hamut hintettek a fejükre, és az ősszülők paradicsomból való kiűzéséhez hasonlóan őket is „kiűzték” a templomból, akiket majd csak nagycsütörtökön fogadtak vissza a közösségbe.

Amikor a 10. században megszűnt a nyilvános vezeklésű bűnbánattartás, akkor lett általánossá valamennyi hívő számára a hamvazkodás. Az az előírás, hogy az előző év barkaágainak elégetéséből vegyék a hamvazáshoz szükséges hamut, a 12. századból való – írja Várnagy Antal, Liturgika c. kézikönyvében.

A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a nagyböjt kezdetét a böjti időszakra eső első vasárnap előtti szerdára tették, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig nem negyven, hanem negyvenhat nap telik el, ugyanis a közbe eső hat vasárnap nem böjti nap, ugyanis az Egyház vasárnap sohasem böjtölt (!).

A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. Az archaikus gondolkodásmód szerint a hamu megtartja a tűz megtisztító erejét. Az Ószövetségben a mulandóságnak, semmiségnek, gyásznak s főleg a bűnbánatnak a jelképe. Az Egyház áldását adja a hamura: a pap rövid imádságot mond azért, hogy Isten a bűnbánókat, s a bűnbánat kifejezéséül hamvazáshoz járulókat kegyelmével kísérje az egész nagyböjt ideje alatt, hogy így a Húsvétot mindnyájan megtisztult szívvel ünnepelhessék. Ezután meghinti szenteltvízzel a hamut, majd a helyi szokásoknak megfelelően e szavakkal hinti az eléje járuló hívek homlokára: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel.”(vö. Ter 3,29) vagy „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumban!”(vö. Mk 1,15). A bűnbánó ezzel megvallja, hogy bűneiben elfordult Istentől, az élet forrásától, és vissza akar térni hozzá.

A böjt 1966-os reformja szerint hamvazószerdán kötelező szigorú böjtöt (böjt és hústilalom) tartani. A hatályos Egyházi Törvénykönyv 1252. kánonja alapján a hústilalom kötelezi azokat, akik tizennegyedik életévüket betöltötték, a böjt pedig az összes nagykorút kötelezi hatvanadik életévük megkezdéséig, azaz ezen a napon csak háromszor szabad étkezni és csak egyszer szabad jóllakni.

Balga Zoltán

A Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció prefektusa aláírásával január 12-én megjelent jegyzék (nota) a pandémia idejére átmenetileg módosítja a nagyböjt kezdetén szokásos hamvazkodás szertartásrendjét.

Miután a pap imádsággal megáldotta a hamut, és meghintette szenteltvízzel, szó nélkül a templomban jelen levő hívekhez fordul, és mindössze egyetlen egyszer mondja el mindenkinek a Római misekönyv formuláját: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban” vagy: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!”

Ezt követően a pap lemossa a kezét, felölti a szájat és az orrot eltakaró maszkot, majd mindenkit meghamvaz, aki eléje járul, vagy pedig ő maga megy a helyükön maradó hívekhez. A pap ujjai közé veszi a hamut és minden hívő fejére hint belőle, anélkül, hogy bármit is szólna. 

Vatikán, Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció, 2021. január 12.

Robert Sarah bíboros-prefektus és Arthur Roche érsek-titkár

A jegyzék tehát valójában egyetlen ponton változtat a szertartáson, mégpedig a hamvazószerdai liturgikus felszólítás egyszeri, a közösség előtti elmondásával, amit aztán nem ismétel meg külön minden hívő esetében.

A szertartás kezdetén a hamu fölött elmondott imádság változatlan marad:

„Kedves Testvéreim! Alázattal könyörögjünk Istenünkhöz, mennyei Atyánkhoz, hogy árassza jóságosan bőséges kegyelmét erre a hamura, amelyet a bűnbánat jeléül fejünkre hintünk. Istenünk, téged az alázatosság könyörületre indít, a bűnbánat pedig megengesztel. Hallgass kegyesen könyörgésünkre, és amikor híveid fejére hamut hintünk, áraszd rájuk szent † áldásodat, hogy buzgón gyakorolva a nagyböjt bűnbánati cselekedeteit, szent Fiad húsvéti feltámadását megtisztult lélekkel ünnepeljék. Krisztus, a mi Urunk által.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

Mk 1,40-45

A kormányrendelet értelmében a szentmiséken az adott templom ülőhelyeinek 10 százalékát lehet betölteni. Mivel templomunkban kb. 300 ülőhely van, a szentmiséken jelenleg 30 személy lehet jelen. A szentmisékre a plébánia honlapján megtalálható táblázatban lehet jelentkezni. ITT

Akik szentmise szándékot szeretnének előjegyeztetni a 2021-es évre, kérem, hogy a szentmisét követően jelentkezzenek a sekrestyében vagy hívják a plébánia irodáját. 

Vasárnaponként 9.30 órai kezdettel a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét

Minden hónap első szombatján takarítást tervezünk templomunkban. Erre a célra 6 fős csoportokat szeretnénk létrehozni. Minden csoportnak lesz egy vezetője, aki majd értesíti a csoport tagjait, hogy mikor kerülnek sorra. Megkérem a kedves testvéreket, hogy aki szeretne részt venni a templomtakarításban, jelentkezzen a szentmisét követően a sekrestyében.

Megkérem a felolvasókat, hogy a faliújságon elhelyezett táblázaton legyen szíves feliratkozni a februári vasárnapokra.

Hamvazószerdával (február 17.) megkezdődik Egyházunkban a nagyböjti időszak a bűnbánat jegyében, ami nagycsütörtök estig, a szentmise kezdetéig tart. A szent 40 nap alatti péntekeken tartózkodni kell a húsos ételektől mindazoknak, akik betöltötték a 14. életévüket. Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti nap a 18 és 60 éves kor közötti hívek részére. A nagyböjti időben nem énekeljük a Dicsőséget és az Alleluját.

Közösségünkben hamvazószerdán a 17 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a hamu megáldása és a hamvazás szertartása.

Jövő vasárnap lesz a Prágai Főegyházmegyében a “Péterfillér-gyűjtés”. Adományaikat előre is köszönjük!

Abban az időben Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor megtalálták, azt mondták neki: „Téged keres mindenki!”
De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És ment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket. 

Mk 1,29-39