Hírek

Abban az időben: Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: „Uram, látni szeretnénk Jézust.” Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: „Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!”
Erre hang hallatszott az égből: „Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.” A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: „Angyal beszélt vele.” Jézus megmagyarázta nekik: „Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok.” Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal fog meghalni.

Jn 12,20-33

Az új rendkívüli állapot 2021. március 1-jétől történő kihirdetése kapcsán az istentiszteletre vonatkozó korlátozások változatlanok maradnak. A tömeges éneklés továbbra is tiltott, kivéve a kórust és az énekeseket. A kormányrendelet értelmében a szentmiséken az adott templom ülőhelyeinek 10 százalékát lehet betölteni. Templomunkban a szentmiséken jelenleg 30 személy lehet jelen. A szentmisékre a plébánia honlapján megtalálható táblázatban lehet jelentkezni.

Akik szentmise szándékot szeretnének előjegyeztetni a 2021-es évre, kérem, hogy a szentmisét követően jelentkezzenek a sekrestyében vagy hívják a plébánia irodáját. 

Vasárnaponként 9.30 órai kezdettel a plébánia FB oldalán élőben közvetítjük a szentmisét

Megkérem a felolvasókat, hogy a faliújságon elhelyezett táblázaton legyen szíves feliratkozni a februári vasárnapokra.

Csütörtökön, március 25-én Urunk születésének hírüladását ünnepeljük. 17 órától keresztutat végzünk a templomban, majd (17:30) magyar nyelvű szentmisét tartunk. A keresztutat és a szentmisét élőben közvetíti a felvidéki Mária Rádió.

Szent József ünnepének vigíliáján megáldott a Szent József vándorképet, melyet majd vasárnaponként mindig más - más hívő visz haza, hogy a kép előtt naponta imádkozva emlékeztesse magát arra a hitre és odaadásra, amelyre Szent József ad példát. Az átadására a vasárnapi szentmisék után kerül majd sor. Kérem a kedves testvéreket, hogy a faliújságon elhelyezett táblázatba iratkozzanak fel, hogy melyik hétre tudják otthonukba fogadni a vándorképet.

2021. március 28-án (vasárnap) hajnalban 2:00 órakor 3:00 órára kell előreállítani az órákat, ezzel elkezdődik a nyári időszámítás.

Jövő vasárnap Virágvasárnap, a barkaszentelést a járványhelyzetre való tekintettel a templomban fogjuk megtartani úgy, hogy a hívek a padokban maradnak, a pap az asszisztenciával a templom főbejáratánál végzi majd el a szertartást.

A nagyheti templomi alkalmak a következő módon lesznek: Nagycsütörtök: 17.00, Nagypéntek: 17.00, Nagyszombat: 9.00-15.00 - imádság a Szent Sírnál, 17.00 - szentmise, Húsvétvasárnap 9.30.

A Szent sír díszítésétés és a húsvéti virágdíszítést a plébánia internetes oldalán megtalálható számlaszámra való utálással is támogathatják: 5204579379/0800  (IBAN CZ69 0800 0000 0052 0457 9379) Adományaikat előre is köszönjük!

A Prágai Magyar Katolikus Plébánia elsődleges feladata 2020-ban is a magyarul beszélő katolikusok lelkipásztori gondozása volt a Prágai Főegyházmegye területén, valamint a lehetőségekhez mérten a magyar katolikusok országos szintű ellátása is megvalósult. A plébánia feladatának tartotta a különböző kulturális összejövetelek, ifjúsági körök, közösségi találkozások, ünnepségek megszervezését is.

A felnövekvő generáció lelki gondozása érdekében vasárnaponként magyar nyelvű hittanórákat tartottunk, és az egyetemisták illetve a fiatal felnőttek számára bibliaórát szerveztünk. Közösségünket több alkalommal meglátogatták különböző előadók, egyházi és világi személyek egyaránt. 

Köszönjük a Bethlen Gábor Alapítványnak, hogy támogatásával lehetővé tette a plébániai programok megvalósulását!

unnamed.jpg

A meghirdetett Szent József-év alkalméból útjára indítunk egy Szent József képet,  hogy családról családra járva, egy-egy hetet náluk töltve mindig legyen egy kis közösség, aki Szent József pártfogását kéri.

A kép megáldására csütörtökön (március 18.), Szent József ünnepének vigíliáján kerül sor. 

Összeállítottunk egy imafüzetet, amely segíti a hétre szóló esti elmélkedést, imádságot.

Kérjük a kedves testvéreket, hogy a faliújságon elhelyezett táblázatba iratkozzanak fel, hogy melyik hétre tudják otthonukba fogadni a vándorképet.

Az átadására mindig a vasárnapi szentmisék után kerül majd sor.

161324714_3445417162389285_5900277539481468239_o.jpg

 

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat.”

Jn 3,14-21