Hírek

A kormányrendelet értelmében a szentmiséken az adott templom ülőhelyeinek 10 százalékát lehet betölteni. Mivel templomunkban kb. 300 ülőhely van, a szentmiséken jelenleg 30 személy lehet jelen.

A szetmisékre az alábbi táblázatban lehet jelentkezni: ITT

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is.
Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.

Mt 6,1-6.16-18

Hamvazószerda, a húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt első napja, a latin szertartásban a húsvét vasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap, mely szertartásrendje az őskeresztény hagyományból merít.

A hamvazás szertartása eredetileg csak a nyilvános bűnösöknek szóló rítus volt. A nyilvános vezeklők bűnbánati ruhát öltöttek, hamut hintettek a fejükre, és az ősszülők paradicsomból való kiűzéséhez hasonlóan őket is „kiűzték” a templomból, akiket majd csak nagycsütörtökön fogadtak vissza a közösségbe.

Amikor a 10. században megszűnt a nyilvános vezeklésű bűnbánattartás, akkor lett általánossá valamennyi hívő számára a hamvazkodás. Az az előírás, hogy az előző év barkaágainak elégetéséből vegyék a hamvazáshoz szükséges hamut, a 12. századból való – írja Várnagy Antal, Liturgika c. kézikönyvében.

A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a nagyböjt kezdetét a böjti időszakra eső első vasárnap előtti szerdára tették, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig nem negyven, hanem negyvenhat nap telik el, ugyanis a közbe eső hat vasárnap nem böjti nap, ugyanis az Egyház vasárnap sohasem böjtölt (!).

A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. Az archaikus gondolkodásmód szerint a hamu megtartja a tűz megtisztító erejét. Az Ószövetségben a mulandóságnak, semmiségnek, gyásznak s főleg a bűnbánatnak a jelképe. Az Egyház áldását adja a hamura: a pap rövid imádságot mond azért, hogy Isten a bűnbánókat, s a bűnbánat kifejezéséül hamvazáshoz járulókat kegyelmével kísérje az egész nagyböjt ideje alatt, hogy így a Húsvétot mindnyájan megtisztult szívvel ünnepelhessék. Ezután meghinti szenteltvízzel a hamut, majd a helyi szokásoknak megfelelően e szavakkal hinti az eléje járuló hívek homlokára: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel.”(vö. Ter 3,29) vagy „Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumban!”(vö. Mk 1,15). A bűnbánó ezzel megvallja, hogy bűneiben elfordult Istentől, az élet forrásától, és vissza akar térni hozzá.

A böjt 1966-os reformja szerint hamvazószerdán kötelező szigorú böjtöt (böjt és hústilalom) tartani. A hatályos Egyházi Törvénykönyv 1252. kánonja alapján a hústilalom kötelezi azokat, akik tizennegyedik életévüket betöltötték, a böjt pedig az összes nagykorút kötelezi hatvanadik életévük megkezdéséig, azaz ezen a napon csak háromszor szabad étkezni és csak egyszer szabad jóllakni.

Balga Zoltán

A Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció prefektusa aláírásával január 12-én megjelent jegyzék (nota) a pandémia idejére átmenetileg módosítja a nagyböjt kezdetén szokásos hamvazkodás szertartásrendjét.

Miután a pap imádsággal megáldotta a hamut, és meghintette szenteltvízzel, szó nélkül a templomban jelen levő hívekhez fordul, és mindössze egyetlen egyszer mondja el mindenkinek a Római misekönyv formuláját: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban” vagy: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!”

Ezt követően a pap lemossa a kezét, felölti a szájat és az orrot eltakaró maszkot, majd mindenkit meghamvaz, aki eléje járul, vagy pedig ő maga megy a helyükön maradó hívekhez. A pap ujjai közé veszi a hamut és minden hívő fejére hint belőle, anélkül, hogy bármit is szólna. 

Vatikán, Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció, 2021. január 12.

Robert Sarah bíboros-prefektus és Arthur Roche érsek-titkár

A jegyzék tehát valójában egyetlen ponton változtat a szertartáson, mégpedig a hamvazószerdai liturgikus felszólítás egyszeri, a közösség előtti elmondásával, amit aztán nem ismétel meg külön minden hívő esetében.

A szertartás kezdetén a hamu fölött elmondott imádság változatlan marad:

„Kedves Testvéreim! Alázattal könyörögjünk Istenünkhöz, mennyei Atyánkhoz, hogy árassza jóságosan bőséges kegyelmét erre a hamura, amelyet a bűnbánat jeléül fejünkre hintünk. Istenünk, téged az alázatosság könyörületre indít, a bűnbánat pedig megengesztel. Hallgass kegyesen könyörgésünkre, és amikor híveid fejére hamut hintünk, áraszd rájuk szent † áldásodat, hogy buzgón gyakorolva a nagyböjt bűnbánati cselekedeteit, szent Fiad húsvéti feltámadását megtisztult lélekkel ünnepeljék. Krisztus, a mi Urunk által.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: „Vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

Mk 1,40-45